"

Na co si dávat pozor při výběru franchisového systému - postup jak najít vhodnou franchisu

18. 10. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Doporučení pro budoucí franchisanty

Rozhodnutí stát se samostatným podnikatelem je velmi významné rozhodnutí a přináší s sebou pronikavé změny do celého života. Obsahuje v sobě nejen novou pracovní orientaci, ale také podstatně ovlivňuje soukromou sféru a sociální prostředí. Proto by si měl každý kandidát nechat na rozhodnutí dostatek času a neměl by se rozhodovat pod časovým a jiným tlakem.

Franchising je vhodný pro spolehlivé, cílevědomé osoby s vrozeným citem pro pořádek a dodržování pravidel.

Není vhodný pro příliš kreativní individualisty, kteří si chtějí ověřovat vlastní nápady – tito lidé jsou potenciální franchisoři, nikoli franchisanti.

Samostatnost nabízí mnoho výhod, ale znamená i velké zatížení a angažovanost a odpovědnost

Volba správného franchisového konceptu

Franchising není přes značnou podporu, kterou může franchisant od systému očekávat, žádnou zárukou na rychlý blahobyt. Zakoupením franchisové (franšízové) licence si nikdo nekupuje jistý úspěch! Franchising (franšízing), je především práce a dřina. Pokud se člověk práci nevěnuje na 100%, nemusí ani franchising vést k úspěchu.

Při výběru franchisové licence je třeba dát pozor na následující okruhy:

Schopnost přenositelnosti KNOW-HOW z franchisora na franchisanta

Přenositelnost koncepce je nutné ověřit minimálně na pilotním podniku. Franchisor by měl doložit na skutečných výsledcích, že jeho koncept je skutečně úspěšný a aplikovatelný v daném regionu (zemi).

Jistotu dlouhodobé a zajištěné spotřeby produktu (služby) na trhu

Je nutné ověřit, zda trh pro franchisu poskytuje dostatek odbytových možností nebo zda závisí franchisová koncepce pouze na aktuálním trendu? Koho zajímá spíše produkt (služba) závislá na trendu, měl by se informovat o tom, zda franchisor je technicky, personálně a finančně schopen zvládnout případnou změnu.

Zajištění trvalé konkurenční výhody

K marketingové strategii franchisového konceptu patři jeho jasný popis a diferenciace od konkurence. Popis konceptu musí odpovědět zejména na to, čím se vyznačuje produkt nebo služba a v čem jsou její konkurenční výhody? V čem spočívá specializace nabídky, v exkluzivitě nebo ve zvláštním působení partnerské spolupráce?

Další doporučené analýzy a ověření

Koupě zboží

Právě u systému s prodejem produktů musí být zajištěny dostatečné zdroje kvalitního produktu v regionu podnikání a schopnost pravidelného dodavatelského rytmu. Z tohoto důvodu je nutné vyjasnit situaci s dodavateli do franchisového systému a ptát se na dodavatelské smlouvy. Vystačí kapacity při expanzi franchisového řetězce? Bude fungovat logistika? Atd.

Jednotný vzhled nebo Corporate Identity

Má franchisový podnik jednotný vzhled? Jak vypadá vystupování na trhu? Na tyto otázky je třeba se zaměřit, abychom poznali marketingovou infrastrukturu systému. Pro zájemce musí být navíc zcela jasné, zda se může s Corporate Identity podniku ztotožnit.

Balík služeb poskytovatele franchisy

Vztah mezi franchisorem a franchisantem tvoří vedle smlouvy také další služby. Tzv. „Franchisový balík“ musí obsahovat příručku, která nejen popisuje chod podniku, ale také spolupráci centrály s partnery, práva a povinnosti, podpůrná opatření, moduly poradenské služby a kontroly a mnoho dalšího.

Franchising sám o sobě není žádnou zárukou na rychlé zbohatnutí. Proto při výběru franchisového konceptu postupujte velmi opatrně!

Právní ochrana účastníků franchisového vztahu

Ochrana jména, značek nebo možných patentů musí být podstatnou součástí franchisové smlouvy. Franchisová smlouva je komplexní a obsáhlý dokument, který by se měl nechat prověřit specializovaným právníkem.

Expanze

Zájemce by se měl zajímat o plány franchisora na expanzi a zjistit, s kolika partnery je počítáno k pokrytí trhu dané země, a o které zahraniční trhy a v jakém časovém horizontu je usilováno. Z těchto dlouhodobých plánů franchisora je nejen vidět jeho serióznost, ale také obchodní politika, na které budoucí spolupráce závisí.

Finanční podmínky franchisingu

podmínek jakož i výše investované částky jsou velmi rozdílné a řídí se podle dimenze obchodní myšlenky. K odhadnutí zda jsou opodstatněné, je možné postupovat podle principu cena a výkony a posouzení užitku a příslušných poplatků. Bezpodmínečně je však třeba si obstarat přehled o kalkulaci podniku potencionálního franchisanta, který spočívá na hodnotách ověřených v praxi. Pak lze přenést čísla o plánovaném typu podniku (nájemné, místo, infrastruktura), vlastním kapitálu a ostatních nákladech.

Ing. Jiří Krajča a RNDr. Jiří Lošťák, franchisoví poradci


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI