"

10 kroků k úspěšnému franchisingu – 6. díl

19. 04. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Určitě se pořád budou vyskytovat problémy a nedostatky, které je třeba odstraňovat. Ke každodenní praxi by mělo patřit zlepšování komunikace, logistiky a hlavně posilování vzájemné důvěry mezi všemi členy systému. V této fázi je třeba dbát na motivaci partnerů k neustálé inovaci a formulaci nápadů. Tuto etapu můžeme rozdělit na dvě fáze – zavádění a růstu. 

Ve fázi růstu podporujeme neustálou výměnu zkušeností mezi franchisanty, vytváříme projektové skupiny na řešení problémů a na tvorbu inovací. Pokud jsme pokryli regionální, popřípadě národní trh, nebo zjišťujeme, že naše síť je tak rozsáhlá, že centrála nestačí na její řízení,je na čase poskytnout master-franchisu a začít budovat subsystémy.

Z výše uvedeného vyplývají dvě protichůdné tendence. Na jedné straně existuje ve franchisovém systému přísná povinnost dodržovat jednotnou koncepci podnikání, a to jak ve způsobu provádění určité obchodní činnosti, tak i ve vzhledu provozoven, v účetnictví atd., a na druhé straně stojí fakt, že příjemci franchisy jsou po právní stránce samostatní podnikatelé.

Je tu tedy reálné nebezpečí, že franchisingový vztah může sklouznout v něco mnohem užšího, nebo naopak. Proto je třeba tento vztah přesně definovat ve smlouvě, a to především proto, že franchisingová smlouva ve většině zemí není legislativně upravena.

Z právního hlediska je franchising pojem marketingový, nikoliv právní, není proto vzhledem ke své rozmanitosti upraven jako samostatný smluvní typ. Franchisingová smlouva je typem tzv. nepojmenované smlouvy, která obsahuje prvky jiných smluv. V tomto případě jde hlavně o smlouvu licenční, o obchodním zastoupení, kupní a celou řadu dalších.

Důležité také je se ve smlouvě vyvarovat střetu s kogentními normami kartelového práva. Vzhledem k tomu, že právě řada ustanovení této smlouvy porušuje předpisy o ochraně hospodářské soutěže a nekalosoutěžním jednání, byla v roce 1989 na půdě Evropské unie přijata tzv. hromadná výjimka pro franchising.

Je udělena pro ty klauzule smlouvy, které jsou nutné k ochraně práv poskytovatele na průmyslové a duševní vlastnictví a které jsou v zájmu zachování identity a reputace franchisingové sítě. Podmínky pro udělení výjimky jsou ale velmi přísné a základním předpokladem je naplnění definice franchisingu obsažené v Evropském etickém kodexu franchisingu.

I když neexistuje legislativní úprava této smlouvy, můžeme v Evropském etickém kodexu najít doporučení, co vše by měla tato smlouva upravovat.

Minimem, které by měla franchisingová smlouva obsahovat, jsou následující oblasti: práva a povinnosti franchisora a franchisanta, předmět činnosti (tj. popis zboží nebo služby, které bude franchisant prodávat či poskytovat), služby, které poskytuje franchisor (zpravidla školení, technická pomoc, celoplošná reklama), franchisingové poplatky, právo franchisora upravit nebo změnit vztahy uvnitř systému, doba trvání smlouvy, podmínky prodloužení smlouvy, podmínky, za kterých bude moci franchisant prodat nebo převést svůj podnik, případné předkupní právo franchisora, pravidla pro navrácení hmotných a nehmotných statků po skončení platnosti smlouvy, event. další podmínky smlouvy. 

Z pravidel hospodářské soutěže není přípustné ujednání o cenách. Výjimkou je stanovení nebo doporučení nejvyšší prodejní ceny, eventuální ujednání o minimálním obratu.

Dalším pravidlem je nutnost povinného odběru, kterou je přípustné stanovit maximálně na 5 let, výjimkou je situace, kdy franchisor je vlastníkem nebo nájemcem obchodních prostor, v nichž franchisant prodává smluvní zboží.

Po dobu trvání smlouvy lze sjednat na dobu maximálně 5 let závazek nekonkurovat. Výjimkou jsou situace, kdy je to nezbytné k ochraně know-how a zachování identity a pověsti franchisové sítě nebo franchisor je vlastníkem nebo nájemcem obchodních prostor.

Po skončení smlouvy lze závazek nekonkurovat opět sjednat na dobu maximálně jednoho roku, pokud se týká zboží nebo služeb, které soutěží se smluvním zbožím nebo službami nebo je omezen na obchodní prostory, v nichž franchisant působil během trvání smlouvy. Pokud je nezbytný k ochraně know-how, lze tento závazek uzavřít i na dobu delší než jeden rok.

Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI