"

10 kroků k úspěšnému franchisingu – 4. díl

18. 04. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Zkušenosti z pilotního provozu shrne franchisor do provozní příručky, která obsahuje metodologii vedení franchisingového podniku. Na provozní příručku se vážou výhody ochrany autorských práv. Musí obsahovat naprosto komplexní podrobné popisy každodenní činnosti franchisingového podniku.

Toto hraje ještě větší úlohu od doby, kdy Evropská komise přijala předpisy o hromadné výjimce pro franchising, protože podle nich se musí ověřit, zda know-how poskytovatele franchisy skutečně splňuje veškerá kritéria obchodního tajemství a všechny náležitosti, které jsou uvedeny v definici franchisingové smlouvy.

Příručka by měla mít náležitě kulturní formu, je to jedna z prvních informací, se kterou přijde budoucí franchisant do styku. Měla by být přehledná, jasná a srozumitelná.

Konkrétní obsah příručky bude záviset především na druhu podnikání a typu systému. V zásadě by neměly chybět následující kapitoly:

  • Charakteristika cílů franchisingového podniku, obchodní filozofie
  • Charakteristika produktu nebo služby
  • Charakteristika provozního systému (popis provozovny, uspořádání, vybavení, aranžérské techniky)
  • Provozní instrukce (otevírací doba, vzhled zaměstnanců, výběr a školení, motivace a odměňování, hodnocení, popisy pracovních míst, účetnictví, reklama, pojištění, programové vybavení, nákupní politika, dodávky, reklamace, servis, provozní řád, požární směrnice, bezpečnost práce, cenová politika, kontrola a inventura)
  • Spolupráce mezi poskytovatelem a nabyvatelem, školení franchisanta, adresář a kontaktní osoby franchisora, důležitá telefonní čísla • Vzory formulářů, pracovní smlouvy, faktury, reklamační protokoly, daňové doklady

Dále je nutné vytvořit nebo změnit organizační strukturu podniku franchisora tak, aby byl schopen v budoucnu efektivně řídit celou franchisingovou síť. Někteří autoři (např. Mendelsohn) doporučují vytvořit tzv. systémové ústředí franchisora, samostatnou organizační jednotku, která se bude zabývat pouze franchisingem.

Toto systémové ústředí se bude nejčastěji dělit na následující oddělení:

  1. Právní oddělení – zajišťuje právní způsobilost systému, vytváří franchisingovou smlouvu, registruje ochranné známky a ostatní nehmotná práva atd.
  2. Ekonomické oddělení – zabývá se finančním řízením systému, stanovuje a řídí poplatky, vede účetnictví, zpracovává finanční analýzu a prognózy.
  3. Marketingové oddělení – má na starosti reklamu, podporu prodeje, komunikaci uvnitř systému, distribuci, cenovou politiku, inovaci výrobků a služeb.
  4. Licenční oddělení – získává, vybírá, školí a zajišťuje neustálou spolupráci mezi franchisorem a franchisanty, zprostředkovává poradenskou činnost

Konkrétní struktura závisí samozřejmě na oblasti, ve které podnikáme, na typu franchisyna velikosti sítě a na mnoha dalších faktorech. Základní struktura by však měla být zachována.

Velmi obtížné je v počáteční fázi nalézt správnou strukturu a výši poplatků. Franchisor musí vypracovat finanční prognózu. Pro franchisora jsou poplatky příjmem, který by měl pokrýt jeho provozní náklady a zisk, příjemce bude naopak čekat, že za svoje peníze dostane odpovídající hodnotu.

Výše poplatků by měla proto odpovídat povaze a rozsahu služeb poskytovatele franchisy. Poplatky nemohou být tak vysoké, aby byl příjem franchisanta natolik snížen, že jeho zisk nebude prakticky žádný.

Zpravidla bývají vybírány tři druhy poplatků, tzv. vstupní poplatek, průběžný poplatek a příspěvek na reklamu

Vstupní poplatek je jednorázový a je většinou hrazen při uzavření franchisingové smlouvy. Svým obsahem je poplatkem za vyvinutí systému převod průmyslově chráněných práv.

Průběžný poplatek bývá hrazen měsíčně, a to procentuální sazbou, stanovenou z měsíčních obratů. Jedná se o úhrady, které platí franchisant za služby poskytované průběžně ze strany franchisora. Jejich výše je u jednotlivých systémů rozdílná, obvykle činí 6–9 % z realizovaného měsíčního obratu.

Příspěvek na reklamu se vybírá za poskytování společné propagace systému. Tento poplatek je velmi často napadán ze strany úspěšných franchisantů, kteří se v určitém stadiu rozvoje systému začnou domnívat, že k rozvoji jejich podnikání plně postačí investovat do lokální reklamy.

Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI