"

10 kroků k úspěšnému franchisingu – 3. díl

18. 04. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Pokud firma uvažuje zvolit franchising jako způsob pro vstup do zahraničí, což v současné době firmy příliš často nevyužívají (a je to škoda), je třeba vycházet z následujících předpokladů:

  1. Firma je úspěšná na domácím trhu a lze prokázat dlouhodobý efekt činnosti.
  2. Produkt má „nadčasový“ charakter (lze ho udržet systémem inovací na trhu výrazně dlouho).
  3. Produkt stojí „nad kulturami“, je přijatelný pro většinu světových kultur.
  4. Systém je zajištěn po právní stránce

Podmínky důležité pro úspěch

Zatímco první tři podmínky jsou prokazatelné již na území státu, v němž firma podniká, čtvrtá podmínka má velmi individuální charakter. Jde především o zajištění všech práv k nehmotným statkům, která tvoří obchodní formát (jsou součástí franchisingového systému).

Tato práva by měla být zajištěna a chráněna před zneužitím osobami uvnitř i vně sítě. Bez ohledu na řadu mezinárodních smluv v této oblasti jsou práva k nehmotným statkům většinou vázána na národní zákony státu, kde se vyžaduje ochrana. To je příčinou mnoha problémů při mezinárodní expanzi franchisingu.

I když je franchisor držitelem práva k nějakému nehmotnému statku doma, zdaleka tomu tak nemusí být v zahraničí. Dokonce se může stát, že daný typ nehmotného statku v zahraničí vůbec ochraňován není.

Neponechávejte nic náhodě

Předpokládejme, že franchisor buduje síť nejprve na území vlastního státu. Součástí franchisingového souboru mohou být práva k následujícím nehmotným statkům: obchodní jméno, ochranné známky, průmyslový vzor, užitný vzor, patent, označní původu, obchodní tajemství, know-how a další.

Správné provedení této fáze a dokonalé zajištění těchto práv umožní ušetřit případné budoucí problémy, které mohou nastat kvůli tomu, že některé franchisingové systémy (zvláště v oblasti služeb) se dají velmi snadno okopírovat. Nejlepší je svěřit se do péče zkušeného právníka specializujícího se na tuto oblast.

Jeho služeb potom využijeme i při sepisování franchisingové smlouvy, kdy platí, že je vhodnější využít právníka, který má přímou zkušenost s problematikou franchisingu. Navíc je třeba si uvědomit, že sebelepší právník nepromítne vaši zkušenost do fungování franchisového vztahu, tu mu musíte sdělit vy sami.

Vyzkoušené know-how

Poskytovatel franchisy prodává do podrobností propracovaný soubor vyzkoušeného know-how. Pokud sám nedokáže, že je schopen toto know-how úspěšně realizovat a riskovat své vlastní finanční prostředky, pak nemá právo takový koncept nabízet.

Proto by měl být franchising vyzkoušen v pilotním provozu. Ten by měl být alespoň jeden, ale ve většině případů jich bude potřeba víc. Zpravidla tehdy, pokud ještě není dostatečně rozvinuta integrovaná síť na domácím trhu. Dá se říci, že pokud funguje integrace, je značně pravděpodobné, že při dodržení všech nutných podmínek pro fungování bude franchising úspěšný.

Ve fázi pilotního provozu se prokáže, zda je daná koncepce přijatelná a životaschopná, vy- řeší se problémy v oblasti marketingu, obchodních metod, místních, stavebních a požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ujasní se vybavení provozovny, požadavky na personál a jeho školení, daňové otázky, zjistí se nejvhodnější provozní doba, způsob vystavení zboží, systém účetnictví, kontroly, inventury atd.

U firem budujících integrovanou síť je třeba počítat s tím, že bude nutné vytvořit zvláštní organizační složku pro rozvoj franchisingu. Je třeba v tomto ohledu upravit organizační strukturu firmy. V další etapě vytvoří franchisor ze získaných zkušeností provozní příručku, která bude předmětem dalšího pokračování.

Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI